АНКЕТА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕАНКЕТА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Приликом уписа у први разред ученик је обавезан да изабере два од четири понуђена изборна програма.

У складу са наставним плановима и програмима у средњој школи, ученик је обавезан да поред грађанског васпитања или верске наставе изабере два од четири понуђена изборна програма.

Молимо Вас да одаберете два предмета које ће ваше дете изучавати наредне 2018/19. школске године. Ваш избор ћете навести приликом уписа у први разред.

 

  1. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научнеитехнолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу  у друштву и даљи лични и професионални развој.

   

  По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;

-процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;

-демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;

-истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;

-прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;

-осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу

-искаже и образложи позитиван став према стицању научнихзнања и примени научне методологије.

 

  1. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;

-препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује;

-одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;

– покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота

 

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-критички разматра позитиван и негативан утицај медија;

– процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања ситуација;

– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;

– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;

– комуницира на  конструктиван начин;

– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;

– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

 

  1. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

-аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;

-уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;

-препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;

-илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;

-исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;

-препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

Anketa_o_izbornim_programima_za_upis_u_prvi_razred_gimnazije