Статут ФондаОвде можете преузети Статут Фонда “Успешни Успешнима”.

[wpfilebase tag=file id=3 /]

У складу са одредбама чланова 68. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени Гласник РС“ бр. 88/2011), а на основу Уговора о оснивању Фонда „Успешни  успешнима“  закљученим  02.04.2009.  год.,  Управни  одбор  Фонда,  на седници одржаној дана 23.01.2012. год., донео је

СТАТУТ ФОНДА УСПЕШНИ УСПЕШНИМА

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 1.

Овим  Статутом  уређује  се  организација, начин  рада,  управљање, делатност  и остваривање циљева гимназијског Фонда „Успешни успешнима“.

Фонд „Успешни успешнима“ је недобитна, невладина организација основана на неоређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених уговором о оснивању фонда.

Фонд  има  својство  правног  лица  и  за  обавезе  преузете  у  правном  промету одговара целокупном својом имовином.

 Члан 2.

Назив фонда је Фонд „Успешни успешнима“.

 Члан 3.

Седиште Фонда је у Пожеги, Ул. Вука Караџића бр. 6, у просторијама Гимназије „Свети Сава“ Пожега.

ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА И ЗНАКА

Члан 4.

Фонд има печат округлог облика, пречника 32 мм, који садржи у средини Лого Гимназије „Свети Сава“ Пожега, са кружно исписаним натписом на спрском језику, ћириличним писмом: Фонд „Успешни успешнима“ Пожега.

За  чување,  издавање  и  руковање  печатом  одговоран  је  председник  Управног одбора Фонда.

 

ДЕЛАТНОСТ И ЦИЉЕВИ

 

Члан 5.

Делатност  Фонда  је  прикупљање  новчаних  средстава  која  ће  се  искључиво користити  за   финансирање  и   покриће  трошкова  такмичења   ученика  гимназије, зборника ученичких радова, извођења наградних екскурзија и екскурзија за ученике који немају материјалних могућности а постижу одличан успех, унапређење наставе, оснивање и уређивање ђачког кутка, учешће ученика на семинарима, и сл.

Циљеви Фонда утврђени су Уговором о оснивању фондације.

Ради остваривања циљева Фонда, из средстава Фонда финансирају се  следеће активности:

1)  издавање годишњег истраживачког часописа ученика Гимназије „Свети Сава“ Пожега;

2)  подржавање учешћа ученика на семинарима;

3)  награђивање успешних ученика;

4)  унапређење наставе;

5)  организовање  наградних  екскурзија  и  ексурзија  за  ученике  који  немају довољно материјалних средстава, а постижу одличан успех у школи;

6)  организовање наградних истраживачких конкурса Фонда;

7)  набавка стручне литературе и других извора информација, као и савремене образовне опреме и другог наставног материјала намењеног подстицању истраживачког и такмичарског духа ученика;

8) представљање Фонда у средствима информисања, на јавним скуповима и манифестацијама,  путем  посебних  промотивних  активности  или публиковањем одговарајућег информативног и промотивног материјала;

9)  остале активности које су у складу са утврђеним циљевима Фонда.

 

ОСНИВАЧИ ФОНДА

Члан 6.

Оснивачи Фонда су запослени из реда наставника Гимназије „Свети Сава“ Пожега и остала физичка и правна лица која су се прихватањем оснивања Фонда определила да активно и непосредно помажу такмичења, напредовања у образовању и награђивање ученика Гимназије „Свети Сава“ Пожега.

Статус оснивача престаје на лични писани захтев упућен Управном одбору Фонда.

 

ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ  ФОНДА

 Члан 7.

Почасни члан Фонда може постати свако правно или физичко лице са седиштем или пребивалиштем на територији Републике Србије или ван ње, које прихватањем оснивања  Фонда   се   опредељује  да   активно   и   непосредно  помаже   спровођење активности и циљева Фонда и које, својим редовним уплаћивањем одговарајућег годишњег  или  вишегодишњег  прилога,  значајно  доприноси  остваривању  циљева Фонда.

Својство почасног члана престаје када се у року од шест месеци након истека важности прилога за претходни период не изврши уплата новог прилога.

Својство почасног члана може престати и на лични писани захтев Управном одбору Фонда. Почасни чланови Фонда не могу бити верске секте и политичке странке, нити се средства Фонда могу користити за промовисање политичких циљева и екстремних идеја.

Почасни члан има право да:

–    равноправно са другим суоснивачима учествује у остваривању циљева Фонда;

–    непосредно учествује у одлучивању преко органа Фонда;

–    бира и буде биран у органе Фонда;

–    буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Фонда.

Почасни члан је дужан да:

–    активно доприноси остваривању циљева Фонда;

–    учествује у активностима Фонда;

–    уплаћује прилоге;

–    обавља друге послове које му повери Управни одбор.

 

ОРГАНИ  ФОНДА

 

Члан 8.

Органи Фонда су Управни одбор, Управитељ, Надзорни одбор и Савет Фонда.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 9.

Управни одбор управља Фондом.

Управни одбор има 9 чланова.

 

 


Члан 10.

Надлежности Управног одбора:

–    именује и разрешава дужности Управитеља;

–    доноси Статут и друге опште акте Фонда и њихове измене;

–    доноси финансијски план и завршни рачун;

–    доноси годишњи план активности Фонда;

–    доноси финансијске и друге одлуке неопходне за реализацију циљева Фонда;

–     стара се о остваривању и реализацији циљева Фонда и организује редовно обављање активности Фонда;

–    стара се о наменском трошењу средстава Фонда;

–     стара се о томе да сви оснивачи, суоснивачи и почасни чланови буду редовно (најмање једном годишње) детаљно информисани о прикупљеним и укупно расположивим средствима и начину њиховог коришћења;

–    подноси извештај о раду и финансијском пословању на разматрање Савету Фонда, и обавештава Савет о свим предузетим и планираним активностима;

–    стара се о јавности рада Фонда;

–     одлучује   о   приступању   Фонду   физичких   и   правних   лица   у   својству суоснивача;

–    одлучује о висини годишњих прилога који уплаћују почасни чланови Савета Фонда;

–    одлучује о промени назива, седишта и знака;

–    одлучује о промени циљева;

–    одлучује о статусним променама;

–    одлучује о расподели преостале имовине;

–     утврђује критеријуме и поступак за доделу новчаних и неновчаних награда, поклона и признања ученицима, појединцима, установама и организацијама за доприносе остваривању циљева Фонда,

–     сарађује   са   одговарајућим  институцијама  и   организацијама  у   земљи   и иностранству заинтересованих за циљеве и активности Фонда;

–     сарађује  са  јавним  медијима  у  циљу  информисања  најшире  јавности  и афирмисања програмских циљева и задатака Фонда;

–    обавља и друге послове у складу са законом, оснивачким актом и статутом.

 

Члан 11.

Председник Управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама Управног одбора.

У  случају спречености председника, заменик  председника  или  члан  Управног одбора кога одреди Управни одбор сазива седнице Управног одбора и врши друга овлашћења председника Управног одбора.

Редовне седнице Управног одбора одржавају се најмање једном у три месеца, а ванредне по потреби.

Управни одбор може пуноважно одлучивати када је на седници присутна најмање једна половина чланова Управног одбора, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова, осим у другим случајевима за које је овим статутом прописано другачије.

 

Члан 12.

Чланове Управног одбора именују и опозивају оснивачи, већином гласова укупног броја оснивача.

Председника и заменика председника Управног одбора именују и опозивају чланови Управног одбора, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, а члан Управног одбора коме је истекао мандат може бити поново биран за члана Управног одбора.

Предлог за опозив члана Управног одбора може дати било који члан Управног одбора или Управитељ.

За члана Управног одбора не може бити изабрано лице малолетно лице; или лице лишено пословне способности; лице које је члан надзорног одбора овог фонда; ни лице чији би интереси могли бити у супротности са интересима фонда.

 

Члан 13.

Чланство  у  Управном одбору престаје:  истеком  мандата,  опозивом, оставком, губитком пословне способности и смрћу.

Члан Управног одбора може дати оставку у свако доба, писаним обавештењем оснивачима.

У случају престанка својства члана Управног одбора из било ког разлога из става 1. овог члана, именује се нови члан Управног одбора, чији мандат траје до истека мандата целог Управног одбора.

 

УПРАВИТЕЉ

 Члан 14.

Управитељ Фонда:

–    заступа Фонд и одговара за законитост њеног рада;

–    води послове Фонда сагласно одлукама Управног одбора;

–    подноси Управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна;

–    обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

 

Члан 15.

Управитеља Фонда именује и разрешава Управни одбор, на предлог 5 чланова Управног одбора.

За Управитеља може бити именовано само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Мандат Управитеља траје четири године, са могућношћу поновног избора.

Управни одбор разрешава Управитеља, већином гласова укупног броја чланова,

нарочито из следећих разлога:

–     ако  у  обављању  својих  дужности  не  поступа  савесно,  са  пажњом  доброг домаћина;

–    ако користи средства Фондације за личне интересе, или противно одлукама

Управног одбора;

–    ако својим поступањем нанесе штету Фонду.

 

 

НАДЗОРНИ  ОДБОР

 

Члан 16.

Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Фонда и наменског и рационалног коришћења средстава.

Надзорни одбор има три члана (председника и два члана).

 

Члан 17.

Надзорни  одбор  може  по  по  потреби  ангажовати  стручне  организације  и појединце   (ревизоре,   адвокате)   за   потребе   редовних   или   ванредних   контрола финансијског пословања Фонда.

О  уоченим  неправилностима  Надзорни  одбор  обавештава  осниваче,  Управни одбор и Управитеља, без одлагања.

Надзорни одбор подноси годишњи извештај о наменском и рационалном коришћењу средстава оснивачу, Управном одбору и Управитељу, са предлозима за предузимање одговарајућих мера.

 

Члан 18.

Чланови Надзорног одбора бирају председника одбора, који сазива и председава седницама Надзорног одбора.

Надзорни одбор доноси одлуке већиног гласова укупног броја чланова.

Редовна седница Надзорног одбора одржава се најмање једном у шест месеци, а по потреби се може сазвати ванредна седница.

 

Члан 19.

Чланове  Надзорног  одбора  именују  и  опозивају  оснивачи,  већином  гласова укупног броја оснивача.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, са могућношћи поновног избора.

Чланство у Надзорном одбору престаје из разлога и по поступку утврђеним у члану 13. овог Статута.

 

САВЕТ ФОНДА

 

Члан 20.

Савет Фонда је саветодавно тело које разматра питања од интереса за деловање и остваривање циљева Фонда.

 

Савет Фонда чине сви почасни чланови Фонда.

Мандат чланова Савета је четири године, уз могућност поновног избора.

Седнице Савета се редовно одржава једном годишње, а ванредна седница се може заказати на образложени предлог председника Управног одбора, као и на писмени предлог једне трећине чланова Савета.

Радом Савета руководи председник Управног одбора или Управитељ.

Седницу Савета заказује председник Управног одбора на основу одлуке Управног одбора а најкасније десет дана пре дана одређеног за њено одржавање.

Савет Фонда разматра програм активности Фонда, извештаје о раду и финансијкси извештај, даје предлоге и савете Управном одбору које активности треба предузети

ради  остваривања  циљева  Фонда,  врши  промоцију  интереса  и  циљева  Фонда  и предлаже Управног одбору доношење одговарајућих одлука.

 

Члан 21.

Фонд има записничара кога бира Управни одбор из реда својих чланова.

Административне и техничке послове Фонда обављају чланови Управног одбора.

Фонд представљају и заступају у правном промену Управитељ, или председник Управног одбора Фонда, а  у одсуству председника, заменик председника Управног одбора, који имају права и дужности финансијског налогодавца.

НАЧИН СТИЦАЊА ИМОВИНЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 22.

Фонд може стицати имовину из следећих извора:

–    редовних годишњих прилога почасних чланова;

–    добровољних прилога; као и накнадних прилога оснивача и суоснивача;

–    поклона, донација;

–    финансијских субвенција;

–    камата на улоге и дивиденди;

–    ауторских права и

–    других прихода остварених на законом дозвољен начин.

 

Члан 23.

Имовина  Фонда  користи  се   искључиво  за   остваривање  циљева  утврђених Уговором о оснивању и Статутом.

Имовина Фонда не може се делити оснивачима, суоснивачима, члановима органа управљања, почасним члановима или са њима повезаним лицима.

О расподели имовине Фонда одлучује Управни одбор, а Фонд у сваком тренутку мора располагати средствима најмање у висини почетног оснивачког капитала.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 24.

 Рад Фонда је јаван.

Јавност рада Фонда обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикације, саопштењима за јавност или на други погодан начин.

О јавности рада Фонда стара се Управни одбор.

НАЧИН ПРИСТУПАЊА У СВОЈСТВУ СУОСНИВАЧА

Члан 25.

Фонду може приступити физичко или правно лице, у својству суоснивача.

Одлуку о приступању физичких или правних лица Фонду, у својству суоснивача, доноси Управни одбор већином гласова укупног броја чланова.

Уговор о приступању закључује председник Упавног одбора и лице које приступа Фонду у својству суоснивача. Потписи на уговору о приступању морају бити оверени у складу са законом.

Уговор о приступању доставља се органу надлежном за послове уписа и вођења регистра, ради  уписа  података  о  лицу које  је  приступило у својству суоснивача  у Регистар.

 

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА, ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ  И ПРЕСТАНКУ РАДА

 Члан 26.

О статусним променама, промени правне форме одлуку доноси Управни одбор, а о престанку рада Фонда, одлуку доносе оснивачи.

У случају престанка рада Фонда, одлуку о расподели преостале имовине доноси Управни одбор, већином гласова укупног броја чланова.

Имовина фонда се може доделити само другој фондацији која је основама ради остварења сличних или истих циљева.

Одлуке из ставова 1. и 2. овог члана доносе се већином гласова укупног броја чланова, односно оснивача.

 

ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ  СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ  АКАТА

Члан 27.

Измене статута врши Управни одбор.

Иницијативу за  измене  статута  са  предлогом  измена  може  дати  најмање  пет чланова Управног одбора. Иницијатива се подноси председнику Управног одбора. Председник Управног одбора је дужан да најкасније у року од 7 дана од подношења иницијативе сазове Управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

 

Члан 28.

Измене статута врше се већином гласова укупног броја чланова Управног одбора.

 Члан 29.

Друге опште акте Фонда доноси и њихове измене врши Управни одбор.

Иницијативу за доношење и измене општих аката Фонда, осим статута, могу дати Управитељ, било који члан Управног одбора. Иницијатива за доношење акта са образложењем, односно за узмену акта са предлогом измена, подноси се председнику Управног одбора. Председник Управног одбора је дужан да најкасније у року од 7 дана од подношења иницијативе сазове Управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

 

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

 Члан 30.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона о задужбинама и фондaцијама.

 

Члан 31.

Даном почетка примене овог Статута престају да важе Правила Фонда „Успешни успешнима“.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Фонда.

 

У Пожеги, 23.01.2012. год.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Миодраг Плазинић