Наставни план


Нови наставни планови се налазе на локацији Школа-Документи-наставни планови

Наставни предмет

Друштвено језички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4 4 5 5
Енглески језик 2 3 5 4
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2 2
Устав и права грађана 1
Социологија 3
Психологија 2
Филозофија 2 3
Историја 2 2 3 3
Географија 2 2 2
Биологија 2 2 2
Математика 4 3 2 2
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2
Рачунарство и информатика 2 60 1 30 1 30
Музичка култура 1 1 1 1
Ликовна култура 1 1 1 1
Веронаука/грађанско 1 1 1 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија и устав и права грађ.
Уметност
Пословни пакети и интернет
Рач. графика и мултимедија
Увод у програмирање
Програмски језици
Рачунарске мреже
Практикум I
Инф. системи и базе података
Web дизајн
Практикум II

Наставни предмет

Природно математички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Енглески језик 2 3 2 2
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик 2
Устав и права грађана 1
Социологија 2
Психологија 2
Филозофија 2 2
Историја 2 2 2
Географија 2 2 2
Биологија 2 2 3 3
Математика 4 5 5 4
Физика 2 3 3 5
Хемија 2 3 3 2
Рачунарство и информатика 2 60 1 30 1 30
Музичка култура 1 1
Ликовна култура 1 1
Веронаука/грађанско 1 1 1 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија и устав и права грађ.
Уметност
Пословни пакети и интернет
Рач. графика и мултимедија
Увод у програмирање
Програмски језици
Рачунарске мреже
Практикум I
Инф. системи и базе података
Web дизајн
Практикум II

Наставни предмет

Информатички смер

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Енглески језик 2 2 2 2
Други страни језик 2 2 2 2
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија 2
Филозофија 2 2
Историја 2 2 2
Географија 2 2
Биологија 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4
Физика 2 2 2 2
Хемија 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 1
Музичка култура
Ликовна култура
Веронаука/грађанско 1 1 1 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Социологија и устав и права грађ. 2
Уметност 1
Пословни пакети и интернет 4
Рач. графика и мултимедија 2
Увод у програмирање 1 2
Програмски језици 1 2
Рачунарске мреже 1 2
Практикум I 1
Инф. системи и базе података 1 2
Web дизајн 2
Практикум II 1

Наставни предмет

Рачунарска гимназија

I

II

III

IV

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Српски језик и књижевност 4 3 3 4
Енглески језик 2 2 2 2
Психологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Физика 2 3 3 5
Географија 2 2
Хемија 2 1
Биологија 3 3
Физичко васпитање 2 2 2 2
Уметност 1
Математика 5 5 5 5
Дискретна математика 2
Примена рачунара 2 2 2 30* 2
Рачунарски системи 2
Програмирање и програмски језици 3 60* 4 30* 2 30*
Оперативни системи и рачунарске мреже 1 30*
Модели и базе података 2 2 40*
Напредне технике програмирања 2 2 40*
Рачунарство и друштво 1

* Годишњи фонд часова блок наставе