Школски одбор


Орган управљања у школи је Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова и то по три представника запослених, социјалних партнера и локалне заједнице. Школски одбор обавља све послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Због закона о заштити података о личности, чланове Школског одбора за школску 2022/2023. годину можете погледати у Годишњем плану рада школе (Школа-Документи).