ФОНД „УСПЕШНИ УСПЕШНИМА“ОСНОВНИ ПОДАЦИ

АДРЕСА: Пожега, Ул. Вука Караџића бр. 6 (просторије Гимназије „Свети Сава“ Пожега)

 

Матични број: 17777203

ПИБ: 106164794

Шифра делатности: 65232

Текући рачун бр: 355-1132386-07 отворен код Војвођанске банке

Тел: 031/714-062

Факс: 031/811-460

 

Фонд је регистрован као правно лице код Министарства културе РС, по решењу бр. 415-00-00051/2009-14 од 11.05.2009. год. под редним бројем 644.

 

Циљеви Фонда су: финансирање и покриће из средстава Фонда трошкова такмичења ученика, зборника ученичких радова, извођење наградних екскурзија и екскурзија за ученике који немају материјалних могућности а постижу одличан успех, унапређење наставе, оснивање и уређивање ђачког кутка, учешће ученика на семинарима.

ОСНИВАЧИ ФОНДА

1. Владан Недељковић,
2. Гордана Варница,
3. Милован Вујовић,
4. Милош Јовановић,
5. Иван Новаковић,
6. Биљана Радовић,
7. Бранка Смиљанић,
8. Катарина Стојчић,
9. Кристина Томић,
10. Миодраг Плазинић,
11. Зоран Недељковић.

ОРГАНИ ФОНДА

Скупштина (чине је оснивачи и сви чланови), Управни одбор (девет чланова) и Надзорни одбор (три члана).

 

ЛИЦА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ СУ:

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА: Зоран Недељковић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА: Милош Јовановић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:
1. Зоран Недељковић (председник Управног одбора)
2. Милош Јовановић (заменик председника Управног одбора)
3. Бранка Тодоровић
4. Миломир Смиљанић
5. Владан Недељковић
6. Бранка Смиљанић
7. Гордана Варница
8. Ђурђа Плазинић
9. Бранкица Димитријевић

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
1. Гина Микић (председник Надзорног одбора)
2. Младен Перуничић
3. Горан Јанковић

СКУПШТИНУ ФОНДА чине оснивачи и сви чланови. Редовне седнице скупштине се одржавају једном годишње, а ванредне по потреби.

ЧЛАНОВИ ФОНДА

Члан Фонда може постати свако правно или физичко лице са седиштем или пребивалиштем на територији Републике Србије или ван ње, које прихватањем оснивања Фонда се опредељује да активно и непосредно помаже спровођење активности и циљева Фонда и које потпише приступницу за чланство у Фонду, и уплати годишњу чланарину у износу од 1.000,00 динара.

Права члана Фонда су: 

-да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Фонда,
-непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Фонда,
-бира и буде биран у органе Фонда,
-буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Фонда. .

Обавезе члана Фонда су:
-активно доприноси остваривању циљева Фонда,
-учествује у активностима Фонда,
-плаћа чланарину (годишња чланарина износи 1.000,00 дин.),
-обавља друге послове које му повери Управни одбор.