Педагошко-психолошка служба


Рад ове службе се одвија кроз следеће активности:Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада:

 • упис ученика
 • уједначавање одељења
 • помоћ у организацији такмичења, додатне наставе и др.
 • учешће у реализацији садржаја Наставног плана и програма
 • унапређивање васпитног рада школе, посебно васпитног рада у одељенским заједницимаРад са ученицима:
 • праћење адпатације ученика првог разреда
 • саветодавни рад са ученицима
 • тестирање ученика због одласка у ИС Петницa
 • саветодавни рад у области професионалне орјентације
 • пружање одговарајуће помоћи ученицима у формирању и активностима Ученичког парламента
 • решавање актуелних наставних проблема
 • рад са ученицима који су имали специфичне потребе (да побољшају успех и усвоје методе учења, да се професионално орјентишу, да направе увид у сопствено понашање и начин решавања проблема)Рад са наставницима и одељенским старешинама:
 • помоћ у реализацији наставног градива кроз размену о начину реализације
 • решавање специфичних васпитних проблема
 • помоћ у организацији часа, такмичења, додатне наставе
 • решавање проблема објективног начина испитивања и оцењивања ученикаРад са родитељима:
 • индивидуални рад са родитељима чија деца имају одређене развојне тешкоће
 • рад са оним родитељима који се сами налазе у стању потребе да сагледају породично васпитање које примењују и унапреде га
 • укључивање у Савет родитељаРад у стручним органима:
 • учешће у раду Одељенских већа
 • учешће у раду Наставничког већа кроз планирање и подношење извештаја за класификационе периоде
 • учешће у комисијама Наставничког већаСтручно усавршавање:
 • учешће у Школском развојном тиму везано за реформу гимназија
 • учешће у раду актива стручних сарадника на нивоу Србије, једном месечно у Београду
 • семинар “Репродуктивно здравље младих”
 • семинар “Демократизација школе”
 • семинар “Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина”
 • семинар “Међународно хуманитарно право”
 • семинар “Насиље у породици”Аналитичко-истраживачки рад:
 • истраживање о социјалном статусу ученика првог разреда
 • акциона истраживања о условима успешног учења, тешкоћама у изучавању појединих предмета и професионалним намерама матуранатаОстале активности:
 • учешће у организовању културне и јавне делатности школе организовање хуманитарних активности у школи
 • припрема и реализација предавања за Наставничко већепрофесионална орјентација

  Професионална орјентација ученика реализује се према Годишњем плану и програму уз активно учешће сарадника из психо-педагошке службе школе, Завода за тржиште рада, Школског диспанзера, факултета и радних организација.
  Програм ПО се реализује кроз различите облике образовно-васпитног рада (редовна, додатна, настава, часови одељенских заједница, ваннаставне активности). Циљ професионалне орјентације је само познавање ученика, као и избор звања која су у складу са његовим способностима.

  Програм професионалне орјентације остварује се кроз следеће активности:

 • Дискусија са ученицима на тему ”Који су факултети најатрактивнији за матуранте”, ”Мотивациона основа избора занимања”
 • Анкета о професионалним намерама после завршене гимназије
 • Тестирање ученика који су тражили помоћ стручњака за избор студија (тест опште информисаности, тест професионалних интереса, тест способности)
 • Саветодавни рад са ученицима око избора занимања, препоруке оних занимања за које имају највише интересовања, а која су складу са њиховим способностима
 • Информисање ученика о разним занимањима, захтевима, условима и могућностима уписа на факултет
 • Разговор са родитељима о избору занимања њиховог детета
 • Презентација факултета и виших школа у просторијама Гимназије