Завршен Пројекат о инклузивном образовању  у Гимназији ”Свети Сава” ПожегаЗавршен Пројекат о инклузивном образовању  у Гимназији ”Свети Сава” Пожега

У организацији Министраства просвете и УНИЦЕФ-а.

„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка – Учимо сви заједно“

”Упознај инклузивно образовање”

ЦИП – Центар за интерактивну педагогију Београд – партнерска организација

Циљ пројекта:

 Јачање капацитета запослених за имплементацију иклузивног образовања  на школском и локалном нивоу.

Исходи:

Ојачане компетенције школе и запослених за ИО и пружање додатне подршке деци

Развијање праксе хоризонталног учења и менторства  за инклузивну праксу  на локалном и школском нивоу

Компетенције

Оснаживање полазника да прате и процењују инклузивност професионалне праксе, као и доминантне праксе на нивоу установе.

Пракса наше школе је да се  континуирано унапређује  рад наставника у смеру веће инклузивности.

Кроз активности обуке, наставници  су развили  компетенције за поучавање и учење, компетенције за подршку развоју личности ученика, као и компетенције за комуникацију и сарадњу

ЦИЉНА ГРУПА : 20 наставника Гимназије ”Свети Сава”

„Овај пројекат уважава чињеницу да је квалитетно образовање оно које одговара на потребе сваког детета и које обезбеђује да се свако дете школује у групи вршњака, у атмосфери која негује различитости, и уз додатну подршку учењу када год и из ког год разлога она детету била потребна. Такво образовање – које зовемо инклузивно образовање – омогућава сваком ученику  да достигне свој пуни потенцијал – интелектуално, лично и емоционално, без обзира на пол, способности, етничку припадност, године, порекло, социјалну ситуацију, или било ког другог својства.

АКТИВНСТИ НА НИВОУ ШКОЛЕ

Информативни састанак са представницима школа  мaj 2022. године

Видео обука о инклузивном образовању-27. мај 2022. године

(учесник Кристина Томић , кординатор Тима за ИО)

Траназиција кроз нивое образовање

Рад са децом којој је потребна додатна образовна подршка 

Обраћање представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФа

Активности на компоненти Унапређивање капацитета запослених за инклузивно образовање и васпитање, ЦИП Центар

Обраћање представника Центра за социјалну политику

Менторска подршка за унапређивањем инклузивног образовања

Онлајн састанак са  кординаторима тимова 5 септембар 2022. године

-менторка Зорица  Димитријевић

Циљ састанка :

Препоруке за унапређивање  школске документације у области  инклузивног образовања. Препоруке су се односиле на Годишњи план рада школе, Школски програм и Развојни план установе

Два модула обуке за инклузивно образовање

Тим запослених учествовао на  обукама о инклузивном образовању. 

Модули обуке о инклузивном образовању

Модул 1
„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“

две  недеље од  13.6. 2022. године

Упознајмо инклузивно образовање

Професионална улога у инклузивном образовању

Теоријски модели и концепти значајни за развој инклузивног образовања

Модул 2
„Активности за подршку свим ученицима –диференцијација наставе “

Две недеље од 3.5.2023. године

II Онлајн обука модерисана у трајању од две недеље

Принципи и значај диференцијације наставе и учења

Диференцијација садржаја, процеса , продуката и окружења за учење Планирање диференцијације наставе и учења, анализа, синтеза и креација

Менторска подршка за примену знања са обуке за инклузивно образовање

Непосредна обука  који се реализовала  у школи   25. маја 2023. године  за 20 наших наставника.  

Хоризонтално учење у установи

Наставници наше школе припремили су одличне завршне продукте о теми којом су се бавили на обуци : Пример диференцирања наставе и учења-како креирати физичко, сазнајно, социјално окружење за одељења за које планирају наставу

Наставници након завршне обуке добијају серитификат са  24 сати стручног усавршавања