Упутство за ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступникеУпутство за ученике и њихове родитеље, односно друге законске заступнике

Пробну матуру полажу сви ученици трећег разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа у четворогодишњем трајању.

Садржај и начин полагања пробног матурског испита

У складу са Правилником о програму опште и уметничке матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.1/2018) и Правилнику о програму  завршног испита и стручне матуре („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр.1/2018), на пробној матури:

1.      ученици трећег разреда у свим гимназијским образовним програмима (природно-математички смер, друштвено-језички смер, општи тип, специјализовани гимназијски програми за ученике са посебним способностима) полажу: српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност, математику и један општеобразовни предмет по избору ученика;

2.      ученици трећег разреда средњих стручних школа који похађају четворогодишње профиле полажу: српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност, математику и одговарајући тест из стручно-теоријских знања, у складу с образовним профилом који похађају;

3.      ученици чији образовни профили нису у плану и програму имали математику најмање три године (педијатријска сестра-техничар, медицинска сестра-васпитач, санитарно-еколошки техничар и гинеколошко-акушерска сестра) другог дана пробне матуре немају обавезу да приступе тесту из математике;

4.      ученици трећег разреда средње музичке школе полажу: српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност, математику и тест из солфеђа са теоријом музике; ученици вокално-инструменталног одсека немају обавезу да приступе тесту из солфеђа са теоријом музике;

5.      ученици трећег разреда средње школе ликовне уметности полажу: првог дана српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност и трећег дана један општеобразовни предмет по избору; ученици чији образовни профили нису у плану и програму имали математику најмање три године (техничар дизајна амбалаже, техничар дизајна графике, ликовни техничар, техничар дизајна текстила, фирмописац калиграф, аранжер, конзерватор културних добара, конзерватор културних добара-препаратор зидног и штафелајног сликарства, јувелир уметничких предмета, гравер уметничких предмета) другог дана пробне матуре немају обавезу да приступе тесту из математике.

Изузетно, ученици који стичу четворогодишње средње образовање са планом и програмом наставе и учења који не обухвата математику у трајању од најмање три године, могу, уколико желе да провере своја постигнућа и да приступе полагању математике. Трећег дана ученици ових образовних профила, су у обавези да изаберу и полажу један од општеобразовних предмета који се полаже као трећи испит у оквиру опште матуре.

Пробни матурски испит ученик трећег разреда полаже на језику на којем је похађао наставу у средњој школи.

Ученици који стичу средње образовање и васпитање на језику националне мањине уместо српског језика и књижевности полажу матерњи језик и књижевност.

Остала два теста (математика и тест изабраног предмета/стучног испита/уметничког испита) преводе се на језик националне мањине, али имају исти садржај за све ученике који полажу пробни матурски испит.

Процес пробне матуре

Пробни матурски испит се полаже 31. маја, 01. и 02. јуна 2023. године у складу са Календаром  образовно-васпитнoг рада за школску 2022/2023. годину („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 5/22).

Пробна матура се полаже три дана уколико ученик приступа тестовима из три предмета.  Сваког дана се полаже само један тест.

Писмени испит сваког дана почиње у 9.00 часова и траје до 12.00 часова.

Ученици су дужни да у школу, односно на место спровођења испита дођу у 8.15 часова све дане одржавања писмених испита.

На испит из сваког предмета треба понети потребан дозвољени прибор.

Ученици се распоређују у просторије у којима ће се спроводити писмени испити према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

Правила понашања

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за рад на насловној страни теста.

На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка.

На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; недозвољено напуштање просторије у којој се полаже испит нити поседовање недозвољених материјала. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се спроводи писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других ученика.

Заштита права ученика

Уколико сматрају да су били током спровођења писменог испита оштећени, након објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у тест и право приговора првостепеној комисији за приговоре на резултате пробне матуре, односно другостепеној, тј. окружној комисији за приговоре на резултате матуре.

Ученик остварује увид у тест из српског/матерњег језика на порталу Моја матура и ту улаже писмени приговор првостепеној, односно другостепеној комисији за приговоре у складу са Упутством за подношење приговора (Прилог 13).

Ово упутство треба да буде штампано и додељено свим ученицима трећег разреда. Такође, са садржајем овог упутства треба упознати родитеље ученика, односно друге законске заступнике уз коришћење постојећих канала комуникације.