Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добра – Набавка огрева број 1/2015На основу чланова 55., 57., 60., и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 107 од 02.03.2015. год.

припремљен је

 

Позив за подношење понуда 
за јавну набавку мале вредности добраНабавка огрева бр.01/2015

 

 

На основу члана 55., 57., 60. и 61. Закона о јавним набавкама, члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 107  од 02.03.2015. год. Гимназија „Свети Сава“ Пожега,  позива заинтересоване понуђаче да поднесу своју писану понуду за доделу набавке добра – Набавка огрева за потребе Гимназије „Свети Сава“ у Пожеги у поступку јавне набавке мале вредности број 01/2015.

 

Јавна набавка је обликована и 2 партије, тако да се свака партија може засебно уговарати и то:

 

Партија бр. 1: Набавка угља  за Гимназију „Свети Сава“Пожега, Вука Караџића бр. 6, Пожега

Партија бр. 2: Набавка огревног дрвета за Гимназију „Свети Сава“ Пожега, Вука Караџића бр. 6, Пожега

          Конкурсна документација може бити преузета са Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/)  и са интернет странице наручиоца (www.gimnazijapozega.edu.rs).

Уколико заинтересовани понуђач поднесе захтев за достављање конкурсне документације (електронски, поштом или телефаксом), наручилац ће истог дана исту доставити поштом или електронском поштом.

Понуђачи понуду са припадајућом документацијом достављају у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца Гимназија „Свети Сава“ Пожега, Ул. Вука Караџића бр. 6, 31210 Пожега са обавезном назнаком на лицу коверте НЕ ОТВАРАТИ- ПОНУДА ЗА ЈНМВ 01/2015 ДОБРА- НАБАВКА ОГРЕВА, поштом или лично код секретара школе. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса као и име особе за контакт.

Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 17.03.2015. године до 12:00 часова.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране понуђача до рока наведеног у претходном ставу. Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременим. Све неблаговремене понуде Комисија за јавне набавке мале вредности вратиће неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено, по протеку рока за пријем понуда.

Рок важности понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Гимназији “Свети Сава“ у Пожеги, Ул. Вука Караџића 6,  дана 17.03.2015. године у 13:00 часова.

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

 

Комисија за јавну набавку

Преузмите документацију:

[wpfilebase tag=file id=34 tpl=download-button /]