ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ

Већа изборност је једна од новина у општем средњем образовању и васпитању. Она подразумева већи број изборних програмакоје школа нуди ученицима.

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за: избор будућег занимања; брзо и лако прилагођавање честим променама које су одлика савременог света; боље разумевање света у коме живе, света различитих и различитости. Омогућавају ученицимастицања и развијања знања и умења из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

            Реализују се у оквиру фонда од 37 часова на годишњем нивоу, путем различитих активности а на основу договора наставника и ученика. Настава ових програма се остварује првенствено путем откривања, истраживања, рада на пројекту, презентације резултата истраживања, дискусије и дебате. Постигнућа ученика у свим изборним програмима (сем верске наставе и грађанског васпитања) се вреднују бројчаном оценом .

У првом разреду гимназије ученик је у обавези да изабере 4 изборна програма и то:

 1. Грађанско васпитање, програм који се реализује у свим разредима гимназије. ИЛИ

Верска настава, програм који се реализује у свим разредима гимназије.

У складу са законским одредбама, ученик је у обавези да изабере један од ова два изборна програма и уколико жели закон му омогућава да једанпут у току циклуса (гимназијског образовања) промени изборни програм.

 • Други страни језик – ученик наставља да учи језик који је учио у основној школи као други страни језик (језик који је почео да учи у петом разреду основне школе) уколико се може формирати група од 15 ученика. Настава и учење овог изборног програма се реализује у свим разредима гимназије а постигнућа ученика се формативно и сумативно (бројчано) вреднују.
 • Од шест програма који су дефинисани Правилником о плану и програму наставе и учења у првом разреду гимназије, школа бира четири програма а ученици од та четири бирају два програма. Програме за које се ученик определио да учи у првом разреду може да настави у другом разреду ИЛИ да их замени за друга два програма ИЛИ  да замени само један програм. Програме које ученик изабере у трећем разреду гимназије уче се две школске године и не постоји могућност замене.

КОЈИ ПРОГРАМИ СЕ НУДЕ УЧЕНИЦИМА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“?

Дајемо објашњење за сваки од четири изборна програма које нуди Гимназија „Свети Сава“ Пожега, од којих сваки ученик друштвено-језичког и природно-математичког смера бира два.

 1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
 • процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих ситуација;
 • препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима;
 • одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
 • комуницира на  конструктиван начин;
 • исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
 • разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.

2. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

Циључења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва;
 • уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва;
 • препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва;
 • илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа;
 • исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање;
 • препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама.

3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у формирању здравих животних навика;
 • препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здрављеи у складу са тим одговорно реагује;
 • одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са својим потребама и могућностима;
 • покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота.

4. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:

 • демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука;
 • процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;
 • демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа;
 • истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;
 • прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;
 • осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној средини; искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије.